Austriacki Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer z siedzibą w Wiedniu*, jako pośrednik ubezpieczeniowy prowadzi w Polsce działalność z zakresu dystrybucji ubezpieczeń – w ramach swobody przedsiębiorczości, poprzez Oddział zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000414563. NIP 1080012660. Regon 146050795.


Adres oddziału: 00-195 Warszawa, ul. Z. Słomińskiego 15/510A.


Zarówno firma macierzysta, jak i Oddział w Polsce, zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń wyłącznie w zakresie ubezpieczeń transportowych dla przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe towarów i osób. Oddział nie obsługuje konsumentów, w rozumieniu art. 22.1. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.0.121 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami).


Wypełniając ustawowy obowiązek firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer informuje, że:
1) nie posiada – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – udziałów w towarzystwie ubezpieczeniowym w ilości równej lub przekraczającej 10% swego kapitału,
jak również nie dysponuje – zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – ilością głosów w organach jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń, równą lub przekraczają 10%;
2) od zawartych umów ubezpieczenia otrzymuje prowizję (kurtaż) uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej;
3) Klient ma możliwość złożenia reklamacji na piśmie, którą należy przesłać na adres Oddziału lub ustnie w oddziale, w godzinach jego otwarcia (dni robocze pon.-pt. 9:00-16:00);
4) skargi i zażalenia na działalność Maklera składa się w Magistratisches Bezirksamt für den 6., 7. Bezirk 1070 Wien, Hermanngasse 24-26;
5) w przypadku powstania sporu istnieje pozasądowa możliwość jego rozwiązaniadrogą mediacji.


Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, nie jest zobligowany do współpracy z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym.
Oferowane produkty ubezpieczeniowe zostały przez Pana Christiana Waldendorfer, jako maklera ubezpieczeniowego, uzgodnione i opracowane w ramach tworzenia
„wspólnego produktu” – zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń – dla polskich przewoźników drogowych wspólnie z niemieckim ubezpieczycielem ERGO z siedzibą w Düsseldorfie, ubezpieczycielem Aegon Magyarország Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, należącym do holenderskiego holdingu Aegon N.V. oraz węgierskim ubezpieczycielem CIG Pannónia z siedzibą w Budapeszcie. Dlatego firma Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce
nie przeprowadza dla klienta każdorazowo analizy rynkowej dostępnych produktów ubezpieczeniowych, lecz proponuje zawarcie umów ubezpieczeniowych na warunkach opracowanych na potrzeby polskich przewoźników (szczegóły patrz w informatorach dotyczących konkretnych produktów).


Zawarcie przez Internet umowy ubezpieczenia za pośrednictwem firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce jest możliwe dopiero po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zrzeczeniu się z porady, o której mowa w art. 32 ust. 1 punkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
W przypadku woli uzyskania porady, o której mowa w poprzednim zdaniu, należy umówić termin spotkania pod numerem telefonu 605 617 418.


Wymienione powyżej towarzystwa upoważniły firmę Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, do poboru składek ubezpieczeniowych.
Sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego Maklerowi uznaje się za wpłacone do zakładu ubezpieczeń.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Firmy Makler ubezpieczeniowy i Doradca w sprawach ubezpieczeń Christian Waldendorfer, Oddział w Polsce, Ubezpieczony będzie powiadamiany o wszelkich zmianach dotyczących powyżej przekazanych informacji, jeżeli takie nastąpią w okresie trwania umowy.


*Firma macierzysta prowadzi działalność dystrybucji ubezpieczeń w formie maklera ubezpieczeniowego. Christian Waldendorfer Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten z siedzibą w Wiedniu, 1060 Wien Gfrornergasse 3, zarejestrowany w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych Register: 990 Nr 103010R06/07. Weryfikacja pod https://www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister, wybrać opcję: “nach Gewerbe suchen” i wpisać w pole GISA-Zahl: 25644784 potem kliknąć na “Weiter”.


Organem, który wydał zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego jest Magistratisches Bezirksamt für den 6., 7. Bezirk 1070 Wien, Hermanngasse 24-26, który jest równocześnie miejscem do składania skarg i zażaleń. Firma macierzysta jest członkiem Austriackiej Izby Handlowej (ÖWK). Numer UID: ATU66035408.